Comparative Analysis of Regional
Policies for Adult Learning

Projekt

Hlavné ciele projektu REGIONAL.

Partneri

Viac o partneroch v konzorciu REGIONAL.

Výsledky

Viac o výsledkoch projektu REGIONAL.

Linky

Tu nájdete zaujímavé linky týkajúce sa projektu REGIONAL.

Porovnávacia analýza regionálnych politík vzdelávania dospelých

Názov správy Európskej komisie „Pozor na medzeru (Mind the Gap), nerovnosť vo vzdelávaní naprieč regiónmi EÚ“ (sept. 2012), využíva slovnú hru s varovaním, ktorým sa upozorňujú napr. cestujúci v metre na nebezpečnú medzeru medzi nástupišťom a dvermi vlaku. Správa konštatuje v rámci EÚ veľké regionálne disparity, v zmysle účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní . Európske inštitúcie identifikovali pri formulovaní príslušných politík a programov kľúčovú úlohu regiónov, tiež pri implementácii stratégie vzdelávania dospelých, ako aj pri dohľade nad službami a možnosťami, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii. Poznanie, že „prekážky v účasti jednotlivcov, môžu súvisieť s nesprávnou politikou“, obrátilo pozornosť na úlohu regionálnych tvorcov politiky. Pričom pre regionálne nerovnosti je kľúčovým odkazom spomínanej správy poznanie, že „strategické riešenia v oblasti vzdelávanie dospelých musia byť skôr šité na mieru ako všeobecne platné“.

Projekt REGIONAL uskutoční porovnávaciu analýzu politík vzdelávania dospelých (VD) za účelom pomôcť tvorcom tejto politiky na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ, pri efektívnejšom formulovaní, implementovaní a tiež financovaní tejto politiky. Projekt posúdi tvorbu, implementáciu a financovanie politiky VD v minimálne 21 regiónoch v rámci 6 krajín EÚ. Cieľom REGIONALu je 1) identifikovať na regionálnej úrovni faktory, ktoré napomáhajú, a ktoré prekážajú pri realizácii politiky VD; 2) uskutočniť porovnávaciu analýzu iniciatív v oblasti politiky VD; 3) vyvodiť kľúčové faktory úspešnosti politiky VD na regionálnej úrovni. Hlavnými výstupmi projektu sú A) profily 6 krajín, v ktorých sa výskum realizuje; B) porovnávacia analýza regionálnej politiky VD v 21 regiónoch 6 krajín; C) súbor „nástrojov“ na podporu politiky VD v šiestich jazykových mutáciách. Projekt REGIONAL zahŕňa disemináciu a exploatáciu po celej Európe s cieľom osloviť minimálne 1675 priamych cieľových skupín počas trvania projektu a 400 ďalších potenciálnych odberateľov.

Projekt REGIONAL realizuje konzorcium 7 európskych partnerov, ktorí zastupujú EÚ 15, EÚ 27 a kandidátske krajiny a zároveň sú reprezentantmi verejného sektora, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora.

Členmi konzorcia sú:
P1. Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. (Nemecko),
P2. National Labour Office of the Republic of Hungary,
P3. Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno SVIMEZ
P4. National University of Ireland Maynooth NUIM,
P5.Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje (Srbsko),
P6.IDP European Consultants (Taliansko)
P7. Academia Istropolitana Nova (Slovensko).